Polityka prywatności

Omnicreatio

OCHRONA PRYWATNOŚCI W TRAKCIE REKRUTACJI

 1. Omnicreatio zobowiązuje się do ochrony prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych kandydatów biorących udział w rekrutacji.
 2. Omnicreatio wskazuje w niniejszej polityce prywatności sposób w jaki zbiera i wykorzystuje dane osobowe kandydatów biorących udział w rekrutacji.
 3. Polityka prywatności dotyczy wszystkich osób składających podania o pracę a także osób, które były wcześniej kandydatami na pracowników.
 4. Omnicreatio jest administratorem danych w odniesieniu do danych osobowych kandydatów, które posiada w związku z przeprowadzanym postępowaniem rekrutacyjnym.
 5. Omnicreatio jest odpowiedzialne za podejmowanie decyzji o tym, w jaki sposób przechowuje i wykorzystuje dane osobowe kandydatów.
 6. Przedmiotowa polityka prywatności nie stanowi części umowy o pracę ani innej umowy dotyczącej świadczenia usług, która oferowana jest zatrudnianym przez Omnicreatio kandydatom.
 7. Kandydaci zamierzający wziąć udział w rekrutacji, zobowiązują się zapoznać z treścią niniejszej polityki a także wszelkimi innymi informacjami dotyczącymi ochrony prywatności publikowane przez Omnicreatio.
Omnicreatio

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Omnicreatio oświadcza, że przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe posiadane przez Omnicreatio muszą być:
  1. Wykorzystywane zgodnie z prawem;
  2. Wykorzystywane rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  3. Prawidłowe i uaktualniane;
  4. Przechowywane w sposób bezpieczny;
  5. Przechowywane w sposób poufny;
  6. Przechowywane tak długo, jak jest to konieczne dla celów, dla których są wykorzystywane przez Omnicreatio;
  7. Zbierane wyłącznie w celu rekrutacji lub uwzględnienia w przyszłej rekrutacji;
  8. Nie mogą być użyte w sposób niezgodny z przedmiotową polityką prywatności;
Omnicreatio

RODZAJE INFORMACJI, KTÓRE OMNICREATIO POSIADA NA TEMAT KANDYDATÓW

 1. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, którą można zidentyfikować;
 2. Dane anonimowe to dane osobowe nie obejmują danych, w których elementy identyfikujące zostały usunięte;
 3. Omnicreatio zgodnie z przepisami prawa, zbiera, przechowuje i wykorzystuje następujące kategorie danych osobowych:
  1. Imię (lub imiona);
  2. Nazwisko;
  3. Numer telefonu
  4. Adres mailowy
  5. Informacje dotyczące wykształcenia;
  6. Informacje dotyczące odbytych kursów;
  7. Informacje dotyczące posiadanych kwalifikacji;
  8. Informacje dotyczące posiadanych umiejętności;
  9. Informacje dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
  10. Informacje i dane zawarte w dokumentach, które potwierdzają prawo do wykonywania pracy;
  11. Informacje o dyspozycyjności kandydata;
Omnicreatio

SPOSÓB ZBIERANIA INFORMACJI OSOBOWYCH KANDYDATÓW

 1. Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od kandydatów;
 2. Dane osobowe mogą pochodzić także od:
  1. pośredników pracy;
  2. agencji zatrudnienia;
 3. Po uprzednim uzyskaniu zgody kandydata, Omnicreatio może zbierać informacje od stron trzecich w tym także byłych pracodawców kandydata;
Omnicreatio

SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Omnicreatio zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z zasadami opisanymi w przedmiotowej polityce prywatności.
 2. Cele przetwarzania danych osobowych kandydatów:
  1. Identyfikacja potencjalnych kandydatów;
  2. Identyfikacja potencjalnych kandydatów pod kątem prawnie uzasadnionych interesów;
  3. Podejmowanie przez Omnicreatio decyzji o nominacji;
  4. Podejmowanie przez Omnicreatio decyzji o rekrutacji;
  5. Określenie warunków zatrudnienia;
  6. Identyfikacja czy kandydat jest uprawniony do pracy na konkretnym stanowisku;
  7. Przestrzeganie nałożonych na Omnicreatio zobowiązań prawnych dotyczących zatrudnienia;
  8. Przestrzeganie nałożonych na Omnicreatio zobowiązań związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem;
  9. Prowadzenie przez Omnicreatio ewidencji dotyczącej rekrutacji i procesów rekrutacyjnych;
Omnicreatio

NIEPOSIADANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KANDYDATA

 1. Kandydat nieposiadający określonych danych osobowych, które w świetle prawa i przedmiotowej polityki prywatności są niezbędne do rozpatrzenia podania o pracę, nie będzie mógł być uwzględniony w rekrutacji przeprowadzanej przez Omnicreatio;
Omnicreatio

PODEJMOWANIE DECYZJI

 1. Omnicreatio będzie wykorzystywać zebrane informacje o kandydatach w celu podjęcia decyzji w sprawie rekrutacji;
 2. W przypadku powiadomienia kandydata o decyzji, kandydat ma tydzień, aby zażądać ponownego rozpatrzenia jego kandydatury;
Omnicreatio

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Omnicreatio udostępnia dane osobowe kandydata stronom trzecim wyłącznie w celu rozpatrzenia podania o pracę złożonego przez kandydata.
 2. Strony trzecie obejmują zewnętrznych dostawców usług w zakresie rekrutacji kandydatów, rozmów kwalifikacyjnych i oceny kandydatów;
 3. Zewnętrzni dostawcy usług zobowiązani są do podjęcia środków bezpieczeństwa wypełniających wymogi przedmiotowej polityki prywatności.
 4. Omnicreatio nie zezwala zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystanie danych osobowych kandydatów do własnych celów.
Omnicreatio

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Omnicreatio zobowiązuje się wprowadzić odpowiednie środki bezpieczeństwa mające na celu zapobieżenie:
  1. przypadkowej utracie danych osobowych kandydata;
  2. Wykorzystaniu danych lub udostępnieniu w nieautoryzowany sposób;
  3. Ich modyfikacji;
  4. Ich ujawnieniu;
 2. Omnicreatio zapewnia, że dostęp do danych osobowych kandydata jest ograniczony i przysługuje tylko tym pracownikom, przedstawicielom, wykonawcom i innym stronom trzecim, którzy mają do tego uzasadniona podstawę.
 3. Podmioty posiadające uzasadnioną podstawę będą przetwarzać dane osobowe kandydata wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i podlegać obowiązkowi zachowania poufności.
 4. Omnicreatio wprowadza procedury postępowania na wypadek wystąpienia jakichkolwiek podejrzeń dotyczących naruszenia bezpieczeństwa danych;
 5. W przypadku wystąpienia uzasadnionego podejrzenia o naruszeniu bezpieczeństwa danych, Omnicreatio zobowiązuje się powiadomić o tym kandydata oraz wszelkie odpowiednie organy nadzoru o podejrzeniu naruszenia ochrony danych, w sytuacji gdy będzie do tego prawnie zobowiązane;
Omnicreatio

OKRES WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W przypadku zakończenia procesu rekrutacji zatrudnieniem kandydata jak również w sytuacji gdy kandydat nie zostanie zatrudniony, Omnicreatio zobowiązuje się przechowywać jego dane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji;
 2. Omnicreatio przechowuje dane osobowe kandydata przez okres 12 miesięcy aby w przypadku wystąpienia roszczenia można było wykazać, że nie dochodziło w rekrutacji do dyskryminacji kandydatów oraz że rekutacja została przeprowadzona rzetelnie i w sposób przejrzysty;
 3. Po upływie 12 miesięcy, dane kandydata zostaną zniszczone w sposób zgodny z polityką prywatności i w sposób bezpieczny;
 4. W sytuacji, gdy kandydat wyrazi zgodę, Omnicreatio może zachować dane kandydata na potrzeby innych rekrutacji prowadzonych w przyszłości przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji;
Omnicreatio

PRAWA KANDYDATA

 1. Kandydat ma prawo:
  1. Do wyrażenia w określonych okolicznościach sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych;
  2. Żądać uzyskania dostępu do własnych danych osobowych;
  3. Żądać, aby dane osobowe kandydata zostały poprawione zgodnie z uzasadnionym żądaniem kandydata;
  4. Żądać, aby dane osobowe kandydata zostały usunięte;
  5. Żądać, aby przetwarzanie jego danych osobowych zostało ograniczone;
  6. Żądać, aby jego dane osobowe zostały przekazane innemu podmiotowi;
 2. Kandydat uzyskuje dostęp do swoich danych osobowych bezpłatnie za wyjątkiem rozsądnej opłaty jaka może być pobrana w przypadku wydawania kserokopii;
 3. Aby skorzystać z wyżej opisanych uprawnień, kandydat powinien skontaktować się z Omnicreatio;
Omnicreatio

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

 1. W określonych sytuacjach, w których kandydat mógł udzielić zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych w określonym celu, kandydat ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na określone przetwarzanie;
 2. Aby wycofać zgodę, należy skontaktować się z Omnicreatio;
 3. Po otrzymaniu oświadczenia o cofnięciu zgody, Omnicreatio nie ma prawa do wykorzystywania jego danych osobowych. Omnicreatio jest także zobowiązane do bezpiecznego usunięcia danych osobowych kandydata.
Omnicreatio

DANE KONTAKTOWE

 1. W przypadku pytań kandydata w kwestii polityki prywatności przy rekrutacji lub sposobu obchodzenia się z jego danymi osobowymi lub jeśli kandydat chciałby skorzystać z któregokolwiek z praw określonych w polityce prywatności, prosimy o kontakt za pomocą poniższych metod:
  1. E-mail: info@omnicreatio.com
  2. Telefon: +48 888 607 758
  3. Adres pocztowy: ul. F. Walczaka 12/1-2, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Omnicreatio

SKARGI

Jeśli kandydat uważa, ze jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;